Garanti och ansvar, vad är skillnaden?

Här följer riktlinjer från konsumentköplagen och vad är det för skillnad på garanti och ansvar?
Du har anlitat en hantverkare för att sätta in en kakelugn. Men vilka krav kan du egentligen ställa på hans arbete? Vad räknas som fel hos hantverkarens tjänst? Och vad ska du göra om han inte utför ett bra arbete? Vilket pris ska du betala?
 
Dessa frågor ger konsumenttjänstlagen svar på. Lagen är i huvudsak tvingande, vilket betyder att hantverkaren inte får ge dig sämre avtalsvillkor än vad som står i lagen.
 
Konsumenttjänstlagen gäller:
  1. arbete på lösa saker (till exempel reparation av bil eller tv),
  2. arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten eller på andra fasta saker (till exempel husrenoveringar eller installation av eldstad),
  3. förvaring av lösa saker (till exempel magasinering av möbler eller förvaring av båt).

Vilka krav kan du ställa?

Hantverkaren ska


Vad anses som fel?

Tjänsten är felaktig om


Vad ska du göra om hantverkaren inte utför ett bra arbete?

Reklamation

Tycker du att tjänsten är felaktig måste du reklamera den. Det gör du genom att meddela hantverkaren när du har upptäckt felet. Du måste klaga på felet inom rimlig tid. Om du gör det inom två månader räknas det alltid som "rimligt". Däremot kan du inte reklamera fel som du upptäcker senare än tre år efter det att uppdraget avslutades. Avser tjänsten arbete på mark, byggnader eller andra fasta saker som just en eldstad kan du reklamera fel som du upptäcker inom tio år efter att uppdraget slutfördes.

Är tjänsten felaktig kan du

Dröjsmål

Om hantverkaren inte avslutar uppdraget inom den tid som har avtalats, utan att det beror på dig, har du rätt att hålla inne betalningen. Du får välja mellan att kräva att hantverkaren utför tjänsten eller häva avtalet. Dessutom får du kräva skadestånd. Du måste först reklamera dröjsmålet.

Skadestånd

Om hantverkaren skadar föremålet för tjänsten, till exempel huset som renoveras, eller annan egendom som tillhör dig eller någon medlem av ditt hushåll är han skyldig att ersätta skadan.

Vilket pris ska du betala?

  • Du ska betala vad som är skäligt. Har hantverkaren lämnat en ungefärlig prisuppgift, så får det priset inte överskridas med mer än 15 procent om ni inte har avtalat något annat.
  • Hantverkaren har rätt till pristillägg om han har utfört nödvändigt tilläggsarbete eller om tjänsten har fördyrats på grund av omständigheter som beror på dig.
  • Du behöver inte betala för arbete som försämras eller går förlorat på grund av en olyckshändelse som inträffar innan tjänsten är avslutad.
  • Du har rätt att få en specificerad räkning som gör det möjligt att bedöma arbetets art och omfattning. Det ska också framgå av räkningen hur priset har räknats fram.

Avbeställning

Avbeställer du tjänsten innan den har slutförts har hantverkaren rätt till ersättning för den del av arbetet som han redan har utfört. Han har också rätt till ersättning för förlorad inkomst på grund av att han inte har kunnat åta sig annat arbete.

Om du dröjer med betalningen

Betalar du inte i rätt tid, får hantverkaren ställa in arbetet till dess att du betalar. Han har också rätt till ersättning för eventuella förluster. Har arbetet påbörjats är hantverkaren dock skyldig att slutföra det om det inte kan uppskjutas utan risk för allvarlig skada för dig. Handlar arbetet om en sak som har överlämnats till hantverkaren har han rätt att behålla den tills du har betalat.

Har ni läst detta så har ni en bra uppfattning om vilka rättigheter som gäller och att det viktigaste som vi tog upp i början. Att garantin igentligen från utföraren inte är så viktig, utan att man är reklamationsansvarig i 10 år efter färdigställandet. Under en 10 årsperiod så kommer en kakelugn att genomgå förändringar pga användandet, om den får större fogar och vissa synliga defekter kommer att räknas som normalt användande. Medan yttringar av skador och defekter som uppträder kort efter att man färdigställt kakelugnen och tagit den i bruk ger en indikation av att utförandet inte gått fackmässigt till. I dessa situationer så är hantverkaren ansvarig att åtgärda problemet eller ge en ersättning som ovan nämnts. Hur gör man i gråzonen, då kakelugnen får sådana skador att den blir obrukbar i den senare delen av ansvarstiden på 10 år? Man kan jämföra detta med värmepumpar som ofta har en 2-3 årig garanti och därefter så får husägaren teckna en försäkring som täcker upp ett ev. haveri. Ofta så betalar försäkringsbolag bara upp till hälften av skadans omfattning, vill man ha full ersättning så måste man komplettera med ytterligare en försäkring som täcker resterande kostnad. Det som visat sig vara den lösning som gett snabbast och bäst resultat är att man hittat och fått kontakt med en seriös och ansvarstagande hantverkare som förklarat så långt det går för er och gett er sådan försäkran att lösa problemen så ni båda samverkar och möts på halva vägen var. En kakelugn som dagligen används för uppvärmning bör klara sig 10 år och då har man följt anvisningar att endast elda 1 gång per dygn, för eldar man 2 brasor per dag så skall man inte bli förvånad över dramatiska förändringar som kan uppträda inom en 5 år period, just den dubbla eldningen har visat sig korta ner ugnens hållbarhet avsevärt. Varför vi börjat elda 2 ggr beror på några faktorer, främst vårt krav på god standard av värme, när centralvärmen gjorde sitt insteg så höjde det ribban för vår standard och att då med kakelugnens hjälp nå upp dit så var man tvungen att elda 2 ggr per dag. Sedan har sot och beläggningar i kakelugnen gjort den mindre effektiv att ackumulera värmen, när man inte var nöjd med effekten så brände man på en brasa igen. Så här var inte tanken från början, utan Cronstedt ansåg att en eldning per dag var fullt tillräcklig att nå den standard som då var rådande på slutet av 1700:talet, då kan vi förstå att den standard som då rådde på 1700:talet kanske vi idag inte är så imponerad av, att det då råder olika användingssätt är inte så konstigt. Men det viktigaste är att ni nu följer instruktioner hur ni brukar er nysatta kakelugn, är uppsättaren seriös så levererar han också utförliga anvisningar skriftligen och lämnar inget åt slumpen. Vi måste säga att Sverige har med konsumentköplagen ett av dom bästa skydden för både kund och hantverkare, för kunden att få bästa tänkbara produkt och för hantverkaren att hålla sin skicklighet och heder så högt han kan, tack för att ni läst detta och hoppas ni berikats av det vi framställt.

Garanti är bra men reklamationsansvar viktigast.